Organisation

Hans Christian Andersen Airport's organisation

Hans Christian Andersen Airport S.m.b.a. er et § 60 selskab ejet af Odense og Nordfyns Kommuner


Hans Christian Andersen Airport er organiseret med:

  • Repræsentantskabet er den øverste myndighed i selskabet.
    Det er repræsentantskabet, som skal godkende store betydningsfulde dispositioner. Repræsentantskabet kan bede Bestyrelsen om at redegøre for forhold, der vedrører selskabet. 
  • Medlemmerne af repræsentantskabet er valgt af ejerkommunerne Odense og Nordfyn og har følgende sammensætning:
    • Formanden er normalt valgt i den største kommune (Odense), og i øjeblikket er det byrådsmedlem Kasper Westh fra Odense Kommune.
    • Næstformanden er borgmester Morten Andersen fra Nordfyns kommune.
    • De øvrige medlemmer af Repræsentantskabet er byrådsmedlem Poul Falck fra Odense Kommune og byrådsmedlem Kim Johansen fra Nordfyns kommune.


Repræsentantskabet har valgt en upolitisk bestyrelse, hvis sammensætning er:


Stadsdirektør Jørgen Clausen (formand).
Adm. Direktør Kim Kenlev (næstformand).
Adm. Direktør Jan Falck-Schmidt (medlem).
Hoteldirektør Michael Jepsen (medlem).
Direktør Jan Lockhart (medlem)

Hans Christian Andersen Airport

Hans Christian Andersen Airport S.m.b.a. er et fælleskommunalt samarbejde imellem Odense og Nordfyns Kommuner og er reguleret efter § 60 i lov om kommuners styrelse.


Et selskab reguleret efter § 60 i lov om kommuners styrelse, også kaldet et § 60 selskab, er stiftet af to eller flere kommuner til varetagelse af en kommunal opgave. Ved selskabets stiftelse overføres kompetence fra kommunalbestyrelsen til selskabet, men selskabet er fortsat underlagt statsforvaltningens tilsyn.


Kravet om statsforvaltningens godkendelse af og tilsyn med selskabet skal ses i lyset af, at der ved oprettelse af et § 60 selskab sker en fravigelse af den i lovgivningen fastlagte forvaltningsstruktur, som kendetegner kommuner.


Et § 60 selskab minder om en slags "specialkommune", dvs. en selvstændig kommunal enhed, som har selvstændig kompetence på de områder, som det fælleskommunale samarbejde omfatter.


Som et § 60 selskab er Hans Christian Andersen Airport at henregne til den offentlige forvaltning og er tillige underlagt mange af de samme regler som kommuner, eksempelvis reglerne om offentlighed, udbud og principperne for god forvaltningsskik.

Til forside
Print
Sitemap
 
 

Lufthavnvej 131 Tel: +45 65 95 50 72
DK-5270 Odense N Fax: +45 65 95 54 41